بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

  • ویژگی ها
  • نویسنده: مجید نجات زادگان
  • قطع: وزیری
  • نوبت چاپ: اول / 1396
  • تعداد صفحات: 327
  • شابک (isbn): 978-600-114-788-3

بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

مقدمه جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي 

با ورود به هزاره ي سوم، همانند تحولات رخ داده در ساير حوزه هـا،  در خصـوص  جـرائم  نيـز  شاهد تحول و دگرگوني هايي هستيم كه لزوم برخوردي متفاوت از ادوار گذشته با پديده جـرم  را آشكارتر مي سازد. مقابله با جرم پول شويي نيز به عنوان يكي از جرائم مهم اين هزاره، اگر به درسـتي  و در پرتو همكاري هاي بين المللي صورت گيرد مي توان اميدوار بـود،  جـرائم  اقتصـادي  و مـالي  و ساير جرائمي كه گردش مالي به عنوان ابزار يا نتيجـه،  در آن هـا  بـه  ايفـاي  نقـش  مـي پـردازد  نظيـر  تجارت هاي غيرقانوني، قاچاق كالا و مواد مخدر و تروريسم كنترل شود. 

جرم پول شويي به عنوان يك جرم مانع و بازدارنده باعث مي شود مجرمين نتواننـد  از محصـول  و سود فعاليت مجرمانه ي خود منتفع شده و درنتيجه بازدارندگي در جرائم متعـددي  را بـه  ارمغـان  خواهد آورد. به عبارت ديگر، امروزه اثر بازدارندگي مقابله با سـود  مـالي  ناشـي  از جـرائم  و كنتـرل  انگيزه مالي مجرمين كارسازتر از مقابله با اصل جرائم دانسته شده و اگر اجماع و تعاملي بـين المللـي  در اين دستاورد بزرگ عدالت كيفري حاصل گردد، محصول آن كاهش چشمگير جرائمي اسـت  كه ماهيت آن مستقيم يا غيرمستقيم با اقتصاد و پول سروكار دارد. 

فساد حاكمان، ذينفع بودن ايشان در مفاسد اقتصادي، فقدان تعامـل  جـدي  بـين  المللـي،  تمركـز  حكومت ها بر منافع كوتاه مدت در مقوله اقتصاد ملـي  و فراموشـي  منـافع  بلندمـدت  و عـدم  رعايـت  ضوابط اقتصاد بين المللي همگي از موانع مقابله ي جدي با جرم پول شويي در سطح ملي و بين المللي به شمار مي آيند. 

با وجود كنوانسيون هاي بين المللي و تصويب قـوانين  داخلـي  در كشـورها،  گسـترش  و توسـعه  جرائم اقتصادي و تروريسم نشان از عدم وجود عزم جـدي  در مقابلـه  بـا  ايـن  جـرائم  دارد و دائمـاً  مشاهده مي شود به جاي آن كه محكومين اين جرائم، تبهكـاران  بـزرگ  جهـاني  و بانـدهاي  اصـلي  ارتكاب جرم باشند، مجرمين خرد در فرودگاه ها و بانك ها محكوم مي شوند. 

مقابله ي اساسي با جرم پول شويي علاوه بر تمركز بـر  بانـك هـا  و مؤسسـات  مـالي   - بـه عنـوان  نهادهايي كه گردش كلان پول در آن ها اتفاق مي افتد - نيازمند گسترش همكاري هاي بين المللـي،  تدوين برنامه اي هماهنگ، اتخاذ راهبردهاي مؤثر و خصوصـاً  تمركـز  بـر  اسـتفاده  از فنـاوري هـاي  جديد مانند نرم افزارهاي پردازش اطلاعات و كنترل مالي افراد و شركت ها است. 

متأسفانه كشور ما با يك عقب افتادگي تقنيني، قضايي و اجرايي درخصوص مبارزه با پول شويي مواجه است كه تأخير در تصويب قانون مقابله با پولشويي تا سال 1386 به جهت چالش هاي فقهي و قانوني را مي توان از علل آن دانست.  علي رغم اين عقب افتادگي، تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در آخـرين  روزهـاي  سال 1394، تشديد نظارت هـاي  بـانكي ، ابـلاغ  آيـين نامـه هـا  و        مصـوباتي جديـد  در ايـن  حـوزه  را مي توان گامي مثبت در راستاي اصلاح برخي از خلأهاي موجود تلقي نمود. 

 توجه روزافزون به بحث پول شويي و آثار زيان بار آن بر اقتصاد كشور، گسـترش  مطالعـات  و پژوهش هاي علمي در اين زمينه و به طوركلي گسترش و تعميـق  بسـترها  و مباحـث  علمـي  در ايـن  حوزه را مي توان نويدبخش چشم اندازي مطلوب براي مقابله با اين جرم دانست. 

آقاي مجيد نجات زادگان، دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسي در اين راستا و با تدوين اين كتاب كوشيده است زواياي تاريكي از بايسته هاي مقابله با اين جرم در بانك ها و مؤسسات مـالي  را در كشور ايران روشن و با تحقيق ارزنـده  خـود  بـه  تحقـق  ورود عالمانـه  و علمـي  در مقابلـه  بـا  ايـن  پديده ي جديد در كشورمان كمك كند. محقق پس از ارائه ي تصويري از وضعيت موجود مقابله با پول شويي در بانك ها و مؤسسات مالي كشور، به نحو مناسب و شايسـته  بـه  تحليـل  آثـار  اقتصـادي،  سياسي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي اين پديده ي مجرمانه بر كشـور  پرداختـه  و سـپس  بـا  تسـلط  بـر  مصوبات قانوني موجود در اين زمينه، اقدام بـه  ارائـه ي تصـويري  ازآنچـه  جهـت  مقابلـه ي مـؤثر  بـا  پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي ايران لازم است و تطبيـق  آن هـا  بـا  الزامـات  و توصيه هاي جهاني پرداخته و نهايتاً راهكارهايي ارائه كرده اند كـه  مـي توانـد  مورداسـتفاده ي مقـنن،  قضات و مؤسسات مالي و نظارتي قرار گيرد. 

اميد است آقاي نجات زادگان در مسير علمي و حوزه ي پژوهشي اي كه انتخـاب  كـرده انـد  بـا  تحقيقات بيشتر قدمهاي بزرگ تري بردارند. 

اينجانب به عنوان يك معلم دانشگاه، خواندن اين كتاب را به همه ي پژوهشگران حوزه عـدالت  كيفري و سياست جنايي توصيه مي كنم. 

 

خرداد 1396

عباس شيخ الاسلامي

رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

نظرات کاربران درباره بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با بایسته های مقابله با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران

حقوق جزا
قیمت: 1,700,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
هزینه ارسال 50,000 ریال