مراکز پخش

 

 

مراکز پخش و فروش انتشارات خرسندی :

 

 

تهران: کتابفروشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، تلفن: 02166410203

تهران: کتابفروش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

تهران: کتابفروشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تلفن: 66706325

تهران: انتشارات بهنامی، تلفن : 66409923

تهران: انتشارات چراغ دانش، تلفن : 66973960

تهران: کتابفروشی نیکان، تلفن : 09126464399

تهران : کتابفروشی آزادگان، تلفن : 66404693

تهران : انتشارات ملکان، تلفن : 66414631

قم : کتاب فروشی پیام نوآور (حقوق اسلامی) ، تلفن : 02837744200

قم : کتاب فروشی پیام نو ، تلفن0253774927

کاشان : کتاب فروشی خانه کتاب ، تلفن : 0315450313

اصفهان : کتاب فروشی ثقفی ، تلفن : 03132226553

اصفهان : کتاب فروشی پارتاک ، تلفن : 03132217957

شهرکرد : کتاب فروشی بلاغ ، تلفن : 03832254987

شیراز : کتاب فروشی زند ، تلفن : 07132222279

شیراز : کتاب فروشی فرهنگ ، تلفن : 07132335296

تبریز : کتاب فروشی فروزش ، تلفن : 04133369525

تبریز : کتاب فروشی علیزاده ، تلفن : 04134762874

اردبیل : کتاب فروشی عدالت ، تلفن : 04533238105

ارومیه : کتاب فروشی پاپیروس ، تلفن : 04432246799

ارومیه : کتاب فروشی شریعتی ، تلفن : 04432247943

بندرعباس : کتاب فروشی پنج استاد ، تلفن : 07633679316

بوشهر : کتاب فروشی قانون ، تلفن : 07733555634

بوشهر : کتاب فروشی پاپیروس ، تلفن : 07733340449

بوشهر : کتاب فروشی کتاب شهر ایران ، تلفن : 07733562292

اهواز : کتاب فروشی رشد ، تلفن : 06132217001

آبادان : کتاب فروشی رشد ، تلفن : 06153364642

کرمان : کتاب فروشی دادگستر ، تلفن : 03432220125

مشهد : کتاب فروشی شفا ، تلفن : 05132220143

مشهد: مرکز فروش و پخش کتاب اندیشه عدالت، تلفن: 09120239180

مشهد : کتاب فروشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، تلفن : 05132236817

مشهد : کتاب فروشی امیر المومنین ، تلفن : 05132222127

گرگان : کتاب فروشی جلالی ، تلفن : 01732222127

گرگان : کتاب فروشی دانشجو ، تلفن : 01732222735

ساری : کتاب فروشی مقدم ، تلفن : 01133325219

آمل : کتاب فروشی جلالیان ، تلفن : 01213267293

کرج : کتاب فروشی بهمن ، تلفن : 02633531005

کرج : کتابفروشی ولیعصر(عج)، تلفن : 02632812150

قزوین : کتاب فروشی کتابسرا ، تلفن : 02833220866

زنجان : کتاب فروشی شهر کتاب ، تلفن : 02433324481

زنجان : کتاب فروشی سعادت ، تلفن : 02433449096

همدان : کتاب فروشی هکمتانه ، تلفن : 08132528462

اراک : کتاب فروشی دادگر ، تلفن : 08632213877

رشت : کتاب فروشی مژده ، تلفن : 01333223637

رشت : کتاب فروشی طاعتی ، تلفن : 01333241169

رشت : کتاب فروشی وارسته ، تلفن : 01333228256

رشت : کتاب فروشی مهران ، تلفن : 0133254907

رشت : کتابفروشی باقری ، تلفن : 01333238557

یاسوج : کتاب فروشی خانه کتاب ، تلفن : 07412223512

بهبهان : موسسه حقوقی جویندگان عدل ، تلفن : 06152815344

خرم آباد : کتاب فروشی فتحی ، تلفن : 06633303600

ایلام : کتاب فروشی دانشگاه پیام نور ، تلفن : 08433347019

بجنورد : کتاب فروشی حاتمی ، تلفن : 05832258801

کرمانشاه : کتابفروشی کیان کتاب ، تلفن : 08337290660