منابع کارشناسی ارشد

فهرست منابع ارشد روابط بین الملل
ردیف
نام کتاب
نویسنده/ مترجم
انتشارات
زبان انگلیسی ضریب 1
1
Oxford Politics
Oxford
خرسندی
2
International Relation Dictionary
Plano
وزارت خارجه
3
زبان تخصصی علوم سیاسی(جلد 1و2 )
دکتر داور پناه
سمت
4
انگلیسی اختصاصی حقوق و علوم سیاسی
دکتر داور پناه
نسل نیکان
اصول روابط بین الملل ضریب 2
1
اصول روابط بین الملل
دکتر سیف زاده
میزان
2
اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل
دکتر قوام
سمت
3
ماهیت سیاست گذاری خارجی
دکتر سیف زاده
قومس
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) ضریب 1
1
تاریخ فلسفه در غرب(دو جلدی)
دکتر عالم
وزارت خارجه
2
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب
دکتر طاهری
قومس
3
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
دکتر قادری
سمت
4
تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران
دکتر قادری
سمت
5
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب در قرن بیستم
دکتر صلاحی
قومس
6
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (دو جلد)
دکتر بشیریه
نشر نی
7
نظام سیاسی و دولت در اسلام
دکتر فیرحی
سمت
8
قدرت دانش و مشروعیت در اسلام
دکتر فیرحی
نشر نی
9
نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم
دکتر عالم
دانشکده حقوق و علوم
10
تاریخ تحول دولت در اسلام
دکتر فیرحی
دانشگاه مفید
جهان سوم و مسائل آن ضریب 1
1
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
دکتر ساعی
سمت
2
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی و سیاسی جهان
دکتر ساعی
قومس
3
توسعه در مکاتب متعارض
دکتر ساعی
قومس
4
نظریه های امپریا لیسم
دکتر ساعی
قومس
5
اقتصاد سیاسی بین الملل
دکتر ساعی
6
عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران
دکتر سریع القلم
مرکز خاورمیانه
7
جهانی شدن و جنوب
دکتر ساعی
قومس
8
تئوری ، توسعه و سه جهان
دکتر موثقی
قومس
9
امپریالیسم
دکتر الهی
قومس
10
کارتلهای چند ملیتی
دکتر الهی
قومس
11
فرهنگ سیاسی ایران
دکتر سریع القلم
 
12
اقتصاد سیاسی ایران
دکتر کاتوزیان
 
حقوق بین الملل عمومی ضریب 1
1
حقوق بین الملل عمومی (دو جلدی)
دکتر آقایی حافظیان
میزان
2
حقوق بین الملل عمومی
نژندی منش
خرسندی
3
حقوق بین الملل عمومی
دکتر مقتدر
وزارت خارجه
4
حقوق بین الملل عمومی
دکتر بیگدلی