کتب معرفی شده در خبرگزاری ها

در این قسمت معرفی کتابهای انتشارات خرسندی در خبرگزاریهای مختلف به حضورتان ارائه می شود.

 

 

 • کتاب مصلحت و مجازات های حدی تالیف دکتر رستمی نجف آبادی :

http://cafehoghough.com/84461/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C/

 


 

 • متون فقه جزایی؛ حدود، قصاص و دیات تالیف دکتر رستمی نجف آبادی :

http://ijtihadnet.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA/


 

 • مجموعه سوالات متون فقه آزمون های کارشناسی ارشد ، دکتر رستمی نجف آبادی :

http://iqna.ir/fa/news/3638959/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF


 

 • بررسی مسائل شرعی و فقه استدلالی صنعت نفت و گاز در یک اثر :

http://www.rasanews.ir/detail/News/475167/52

 


 

 • کتاب «اندیشه‌های فقهی ارث و وصیت» به بازار نشر رسید:

http://www.rasanews.ir/detail/News/476702/52

 


 

 • کتاب «سیاست گذاری های حقوق بشر در خاورمیانه» منتشر شد:

http://www.mehrnews.com/news/3883965/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

 


 

 • کتاب «متون فقه جزایی؛ حدود، قصاص و دیات» منتشر شد :

http://www.rasanews.ir/detail/News/475804/52

 


 

 • معرفی کتاب فقه نفت و گاز در خبرگزاری رسا :

http://www.rasanews.ir/detail/News/475167/52

 


 

 • آیا شورای امنیت در بهره‌برداری استراتژیک از حقوق بین‌الملل تا کنون موفق بوده است؟/ پاسخ را در اثر دپلانو بخوانید :

http://www.ibna.ir/fa/doc/book/234683/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF


 • فیسبوک و توییتر ابزاری برای «نظارت بر تجمعات مسالمت‌آمیز»/ از مفهوم‌شناسی حق بر آزادی تجمع تا ایجاد یک پروژه نظارتی :

http://www.ibna.ir/fa/doc/book/237171/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C


 

 • معرفی داعش در خبرگزاری کتاب :

http://www.ibna.ir/fa/doc/book/237002/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84


 

 • نگاهی به کتاب «سیاست به مثابه تکنیک؛ مبانی روشی علم سیاست» :

http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/BlockPrint/58080

 


 

 •   جویندگان شرح و نقد برگسن این  کتاب را بخوانند :

www.ibna.ir/vdcdsf0xsyt0z56.2a2y.html

 


 

 • کتاب «حقوق مدنی عقود معینه مختلفه» مکتوب شد.

 

 

www.ibna.ir/vdcgzx9qtak9yw4.rpra.html

 


 

 • مصاحبه خبرگزاری کتاب و فارس با دکتر سید مهدی موسوی مولف کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» را در لینکهای زیر می توانید ملاحظه فرمایید.

http://www.ibna.ir/vdcep78zzjh8o7i.b9bj.html

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920911000425


 

 •  خبر انتشارات کتاب «مصادیق خلاف شان وکالت» در سایت سپهر عدالت را در لینک زیر می توانید ملاحظه فرمایید :

http://www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1196


 


 

 

 •   بررسی سازوکارهای سیاسی، دفاعی و امنیتی اروپا در یک کتاب :

 

 

www.ibna.ir/vdcgww9q7ak9yn4.rpra.html

 


 

 • کتاب تفسیر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) منتشر شد :

http://iscanews.ir/news/261084/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C

 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/714437

 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1946669/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%B9+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.html

 

http://roshanmag.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7/

 

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=402:2015-04-14-09-55-12&catid=89&Itemid=560

 

http://www.internationallaw.ir/